Portada

Reglament d’eleccions primàries del PSC: obertes i a dues voltes

CRTS-00153082-001Avui ha aparegut als mitjans aquest esborrany-proposta de reglament d’eleccions primàries del PSC. La comissió encarregada de redactar-lo ha optat per proposar la realització de primàries obertes i a dues voltes. 

Art. 1. En compliment del mandat del 12è Congrés del PSC, la designació del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat es produirà a través d’unes eleccions primàries obertes a la ciutadania organitzades segons el que estableix el present Reglament.

Art. 2. La Mesa del Consell Nacional exercirà com a Autoritat Electoral, aplicant el present Reglament, interpretant-lo i desenvolupant-lo a pròpia iniciativa o a petició dels òrgans del partit i dels candidats i candidates que concorrin al procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania que podran designar un o una representant per tal que participi en les deliberacions de la Mesa del Consell Nacional quan aquesta exerceixi com a Autoritat Electoral un cop convocades les eleccions primàries. La Mesa del Consell Nacional podrà demanar el parer de les persones independents que van col·laborar en la redacció del present Reglament sobre qualsevol qüestió relativa a la seva aplicació, interpretació o desenvolupament.

Art. 3. La Secretaria d’Organització del PSC serà la màxima responsable del dispositiu electoral que ha de permetre el desenvolupament de les eleccions primàries obertes a la ciutadania, promovent la màxima participació amb total garantia de neutralitat i transparència. Sota la seva coordinació actuaran també amb els mateixos criteris totes les organitzacions del partit que formaran part d’aquest dispositiu electoral. El partit endegarà a nivell central una campanya de foment de la participació de la ciutadania en el procés de primàries obertes.

Art. 4. El partit encoratja les seves organitzacions a implicar activament el conjunt dels afiliats i afiliades (militants i simpatitzants) en aquest procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania, i a promoure la participació de voluntaris i voluntàries no membres del PSC en les tasques de promoció de la participació i d’organització de la jornada electoral.

Art. 5. Als efectes de desplegar el dispositiu electoral, la Secretaria d’Organització designarà una Comissió Nacional de les Primàries Obertes a la Ciutadania formada per un representant de cada Federació del PSC, dos representants de les organitzacions sectorials i un representant de la Joventut Socialista de Catalunya, del Consell de Dones i del Consell Obert. A aquesta Comissió Nacional s’hi afegirà un representant de cada candidata o candidata a les eleccions primàries.

Art. 6. La data de celebració de les eleccions primàries obertes a la ciutadania correspondrà a la Mesa de Consell Nacional escoltada la Comissió Executiva del partit. La data serà fixada amb una antelació mínima de cinc mesos a la data prevista per a les eleccions al Parlament de Catalunya, llevat de convocatòria anticipada d’eleccions.

Art. 7. Cas de convocatòria anticipada d’eleccions, la Comissió Executiva del partit i la Mesa del Consell Nacional hauran de reunir-se amb la màxima urgència per tal de decidir si es donen les condicions necessàries per organitzar el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania o si la designació del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat es produirà, o bé a través d’un procés de primàries circumscrit als i les militants i als i a les simpatitzants registrats en els cens de militants i simpatitzants del PSC que hauran d’emetre el seu vot de forma presencial a les seus del partit, o bé a través d’una votació secreta dels membres del Consell Nacional del PSC.

Art. 8. Podran participar com a electors i electores en el procés de primàries obertes els afiliats i afiliades del PSC (militants i simpatitzants) i els ciutadans i ciutadanes espanyols que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya i siguin majors de 16 anys el dia de la celebració de les eleccions primàries, aportin un mínim d’un euro per a sufragar el cost del procés electoral i signin una declaració en la que es reconeguin en els valors progressistes i d’esquerres i manifestin la seva voluntat de contribuir a la victòria del candidat o candidata socialista designat a través del procediment de primàries obertes a la ciutadania.

Art. 9. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores i per tal de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada serà imprescindible la presentació del Document Nacional d’Identitat o del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.

Art. 10. Les persones que vulguin participar en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania podran proporcionar voluntàriament les seves dades personals per tal de rebre informació relativa al procés electoral i a les activitats del PSC. Aquestes dades seran tractades amb ple respecte a allò que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Art. 11. En el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania només es podrà votar de forma presencial en qualsevol de les meses habilitades a tal efecte utilitzant les paperetes oficials. La ubicació de les meses electorals serà pública al menys quinze dies abans de la votació a través dels mecanismes dels que disposi l’organització del partit, i com a mínim, a través de la web oficial de les primàries.

Art. 12. La declaració que hauran de subscriure els electors i electores que vulguin participar en el procés de primàries obertes a la ciutadania serà la següent: “Em reconec en els valors progressistes i d’esquerres de llibertat, igualtat, justícia i fraternitat, i participo en el procés d’elecció del candidat o candidata socialista a la Presidència de la Generalitat per tal de contribuir a la victòria electoral del PSC”.

Art. 13. Podran participar com a candidats o candidates en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania per designar el candidat socialista a la Presidència de la Generalitat aquelles persones que obtinguin l’aval d’almenys el 10% dels membres del Consell Nacional del PSC (amb un màxim del 15% d’avals) o d’almenys el 5% dels militants del partit (amb un màxim del 10% d’avals) i subscriguin públicament la següent declaració: “Em comprometo a desenvolupar una campanya austera inspirada pels ideals democràtics i socialistes, a respectar els meus contrincants en aquest procés de primàries obertes i la història i l’organització del PSC, a participar en els debats entre candidats que s’estableixin, a acceptar el resultat proclamat per la Mesa del Consell Nacional del PSC, i a participar activament en la campanya electoral del candidat o candidat elegit o elegida a través del procés de primàries obertes. Si guanyo, en comprometo a aplicar el programa electoral aprovat pel partit. No serà possible avalar més d’un candidat o candidata. A partir de la data establerta per la Mesa del Consell Nacional del PSC, els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, seran suspesos en les seves funcions fins a la celebració de les eleccions primàries obertes a la ciutadania.

Art. 14. Els candidats i candidates en el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania rebran suport administratiu per part de l’estructura central del partit. Així mateix, se’ls facilitarà un mecanisme per fer arribar la seva proposta en forma de carta o fulletó als militants i simpatitzants del PSC.

Art. 15. L’elecció de candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat es produirà a través d’un sistema de doble volta. Serà designat candidat o candidata socialista a la presidència de la Generalitat la persona que hagi recollit més del 50% de sufragis en la primera volta o, si cap dels aspirants no obtingués aquest suport, se celebrarà al cap d’una setmana una segona volta en la que serà designat candidat o candidata aquella persona que hagi obtingut el major nombre de vots un cop escrutades totes les taules i sumats els resultats obtinguts a cada una d’elles. Només passaran a la segona volta els dos aspirants que hagin recollit en la primera volta el major nombre de vots un cop escrutades totes les taules i sumats els resultats obtinguts a cada una d’elles. La proclamació dels resultats de la primera i la segona volta correspon a la Mesa del Consell Nacional del partit.

Art. 16. Les meses electorals estaran ubicades a locals públics ben accessibles i coneguts, així com a les seus del partit. Sempre que sigui possible es votarà en urnes transparents, es garantirà el secret del vot i es procurarà la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.

PSC

Fòrum Cívic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button