CatalunyaPortada

Ni un pas enrere! Invertim en futur

Davant el risc en què es troben els progressos socials assolits en les últimes dècades, les organitzacions signants d’aquest text apostem per les polítiques socials per avançar en la construcció d’un món i una societat més justos, cohesionats i equitatius. Mitjançant aquest escrit volem posar en relleu la necessitat de recuperar les persones com a eix central i prioritari de les polítiques públiques, i manifestem el nostre compromís de vetllar perquè el marc legislatiu vigent es desplegui plenament. El compliment dels drets socials i de ciutadania reconeguts per llei és una obligació compartida que ens implica a tots: poders públics, sector privat, organitzacions del tercer sector social i societat civil.

A més crisi, més polítiques socials

L’augment de situacions de pobresa i risc d’exclusió social genera un increment de la demanda de prestacions i serveis que requereix una major dotació de recursos. Els nous i diversos processos de pobresa vulneren drets individuals com ara el dret al treball o a un habitatge digne, i posen en perill la cohesió i la pau social. Contra les desigualtats, prevenció!

Màxima prioritat: les persones

Els avenços dels darrers anys en matèria de drets subjectius i universals d’accés als serveis socials, així com en el desenvolupament d’un sistema per complir-los, no es poden veure frenats en virtut d’interessos econòmics o imposicions dels mercats. El sentit últim de les polítiques públiques ha de continuar sent la creació de les condicions necessàries perquè totes les persones puguin exercir plenament els seus drets.

Drets de ciutadania, una exigència de la llei

Els drets reconeguts en les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya són irrenunciables i han de garantir el precepte estatutari que estableix que “totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal” (art. 15.2). Les lleis socials promulgades en els darrers anys –infància, serveis socials, autonomia personal i ajut a la dependència, acollida i per a l’eradicació de la violència masclista—, i els pactes signats –educació, habitatge, immigració— no poden quedar a mitges si volem assolir el nivell dels països del nostre entorn.

Optimització dels recursos: millor gestió i més eficiència

Perquè el sistema català de serveis socials sigui eficaç i sostenible cal optimitzar els recursos i gestionar-los de manera eficient. D’acord amb un desenvolupament harmònic de les lleis, cal simplificar la gestió, les estructures, les xarxes i els procediments establerts. Els serveis públics s’han d’acostar al ciutadà mitjançant la descentralització i la transferència a l’àmbit local. La racionalització passa per potenciar els recursos humans d’atenció directa, reduir el nombre d’alts càrrecs i suprimir ens no preferents o amb una baixa relació cost-benefici.

Inversió social com a motor econòmic

Cal assegurar la viabilitat i continuïtat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública mitjançant un nou model de col·laboració pública i privada que garanteixi l’acció concertada i el pagament puntual dels serveis a les entitats que hi participen. A més a més de complir amb les obligacions que marca la llei, el desplegament de les prestacions i els dispositius previstos genera activitat econòmica, crea ocupació i contribueix al PIB del país.

Responsabilitat pública compartida: ciutadania activa i participació

Les organitzacions d’iniciativa social, les persones beneficiàries, el voluntariat, els professionals i la ciutadania en el seu conjunt formen part, junt amb l’administració, del sistema de responsabilitat pública compartida. La participació i implicació de tots els agents s’ha de fer efectiva en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis. La cohesió social requereix una ciutadania activa i responsable que exerceixi els seus drets i deures, i que comparteixi els valors de solidaritat, compromís i esforç col·lectiu.

Cooperem per sortir de la crisi

Per aconseguir tots aquest objectius, les organitzacions signants cooperem amb les administracions i les forces polítiques per garantir els drets de les persones arreu del món i també assegurar la sostenibilitat del sistema de serveis socials de responsabilitat pública a Catalunya. Farem el seguiment dels pressupostos de la Generalitat i de la seva aplicació en les polítiques socials per mantenir i ampliar l’incipient estat del benestar que hem començat a construir.

El Punt

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button