Nou Cicle

José María Maravall: Els deures actuals

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Els partits socialdemòcrates a l’oposició s’embardissen en ocasions en disputes retòriques i dubtes existencials que semblen reflectir desitjos de romandre fora del poder per llarg temps. El Partit Laborista britànic, després de la derrota per Margaret Thatcher el 1979, va creure que el seu futur passava per recuperar uns principis perduts. Es va embarcar en una travessia del desert que va durar 18 anys. El mateix va passar amb l’SPD després de sortir del Govern el 1982: el somni de tornar a unes essències suposadament traïdes li va costar esperar 16 anys. I les identitats recuperades cridades per Tony Blair i Gerhard Schröder, no precisament un retorn a aquests principis i aquestes essències.

Però convé, d’entrada, desmuntar alguns judicis sobre els partits socialdemòcrates. La decadència-potser terminal- de la socialdemocràcia va ser un diagnòstic freqüent en els anys cinquanta, setanta i vuitanta del segle passat. Es va tractar, en general, de judicis frívols. Comparem tres períodes: de 1945 a 1960, de 1961 a 1980, i després 1980. Els percentatges de vot dels socialdemòcrates van ser respectivament 32,5; 31,6; 31,0. Els anys en que van estar al Govern van ser un 54% del total durant el primer període, un 53% durant el segon i un 56% durant el tercer període *. No exactament un col·lapse, almenys en termes de poder.

Una altra cosa diferent és què van fer des del Govern. La socialdemocràcia ha assenyalat que el seu objectiu no consisteix a ocupar el poder sense més -encara que molts socialdemòcrates semblin voler demostrar el contrari-. Aquí és on han d’aclarir no només els seus principis sinó els mitjans per assolir-los, ja que els temps i les circumstàncies són canviants. Aquí és on tenen molts deures per fer, sense que serveixin paraules retòriques o exhortacions buides. En particular respecte de tres principis que els han guiat durant molt temps: la igualtat entre els ciutadans, el benestar material de la societat i la democràcia.

Atenguem primer a la igualtat. Bobbio té raó quan assenyala que aquest ha estat el seu principi més distintiu i perdurable. Després de 1945, amb un sol any dels socialdemòcrates en el poder, la desigualtat entre el 10% més ric i el 10% més pobre va ser de 3,61, amb quatre anys, es va reduir a 3,11, amb 30 anys, a 2,58. En el període suposadament més hostil per a la socialdemocràcia, el que va arrencar als anys vuitanta, les diferències redistributives entre governs d’esquerra i de dreta es van incrementar. Però això es va deure sobretot al fet que els últims van concentrar molt la renda en els grups amb majors ingressos-els socialdemòcrates van estar molt més a la defensiva, mitigant danys.

Els socialdemòcrates tenen deures en aquest terreny. Res té a veure la igualtat amb dèficits pressupostaris ni amb la despesa per la despesa. És cert que els paràmetres econòmics s’han basat sovint en augments de la pressió fiscal, davant simples retalls de la despesa pública, perjudicials per als grups de renda baixa. Però aquests augments tenen sobretot sentit si també redueixen la considerable desigualtat horitzontal entre individus que amb la mateixa renda paguen impostos de molt diferent quantia-per deduccions fiscals, operacions d’enginyeria fiscal o simple frau.

Succeeix a més que en els països de l’OCDE menys de la meitat de la despesa pública beneficia més al 50% de la població amb menors ingressos. Per tant, caben retallades de la despesa pública que no siguin perjudicials des del punt de vista de la igualtat.

La socialdemocràcia arrossega des de 1945 una contradicció en les seves polítiques de despesa: la que existeix entre universalisme i redistribució. El primer significa no discriminar -però això suposa també tractar per igual als desiguals-. El segon requereix concentrar més les polítiques en els qui tenen menys recursos-però amb un perill d’estigmatització-. Cal redefinir les polítiques d’igualtat evitant ambdós riscos: en les democràcies totes les persones adultes són ciutadans, però els socialdemòcrates no han de defensar que les polítiques igualitàries tractin per igual als que són desiguals.

Seguim amb el benestar material. Des de la meitat dels anys vuitanta, els governs de la dreta han generat un creixement una mica superior als socialdemòcrates: 2,3 enfront de 2,1. Aquests han mimetitzat amb freqüència les receptes econòmiques de la dreta. No es tracta de tornar al que Fernando Henrique Cardoso ha anomenat “utopies regressives”, però sí de desenvolupar polítiques d’oferta en què l’Estat promogui el desenvolupament invertint en capital físic, en educació i formació, incrementant la productivitat dels factors. Així van ser les polítiques d‘Olof Palme a Suècia i de Felipe González a Espanya des de 1982. Això no significa recórrer a dèficits ni gastar el que no s’ingressa, sí optar per uns programes a costa d’altres.

Aquí els socialdemòcrates tenen deures ingents. Han de tenir un programa propi que promogui el creixement, la competitivitat i la creació d’ocupació. No poden esperar que sigui més popular un programa que ofereixi 7 per als rics i 4 per als pobres que un altre que ofereixi 10 per als rics i 5 per als pobres. Els pobres voldran 5, no 4; seu benestar serà més gran encara que la desigualtat augmenti. Han de defensar els mercats oberts-d’ells va sorgir l’Estat de benestar del nord d’Europa, com a protecció, polítiques actives d’ocupació i, per utilitzar un terme posat de moda, flexiguretat.

És cert que la mobilitat de capitals actual no té precedents, però es dirigeix ​​allà on hi hagi un equilibri macroeconòmic en els ingressos i les despeses públiques (siguin tots dos alts o baixos), en la inflació, en la balança comercial i de pagaments, allà on no es produeixi un desfasament entre productivitat i salaris, i allà on l’estabilitat fiscal permeti preveure el futur. Tot això és compatible amb la socialdemocràcia-són avui requisits instrumentals per assolir els seus fins.

Acabo amb la democràcia. Una i una altra vegada els polítics europeus declaren que “no cal tenir por a transferir sobirania”. Però aquesta sobirania no els pertany a ells, sinó als seus pobles. I no se sap a qui es transferirà. Es demana “més Europa”, però les institucions europees han brillat per la seva debilitat i per fer desistiment de les seves competències. El Parlament Europeu no ha suposat un control democràtic per part dels ciutadans, que han mancat de poder per castigar o premiar els dirigents. Sí, en general, han castigat els governs nacionals de torn en aquesta crisi, però sabent que els responsables eren altres, no elegits per ells.

Aquesta és una qüestió difícil de resoldre. L’enginyeria política europea ha caminat en direcció oposada al que reclamava Jean Monnet: una política europea que els ciutadans poguessin entendre i de la qual estiguessin informats. Es parla d’una major governança europea, però no se sap què vol dir ni si és per ventura possible amb la diversitat d’interessos i els desequilibris existents. Es parla d’un ministre del Tresor -amb una tasca necessària, però ignorant el paper dels ciutadans en la seva elecció i en el seu control-. Els socialdemòcrates no poden ignorar que aquesta crisi afecta a Europa no només a l’euro el disseny va ser insensat, sinó a unes democràcies subordinades. És sens dubte crucial fer passos decisius en la construcció d’un partit socialista europeu de veritat, amb candidats propis als càrrecs executius. Això podria generar unes polítiques diferents i, potser, evitar que criteris nacionals i burocràcies supranacionals soscavin els fonaments de la Unió Europea i de les democràcies que la componen.

No existeixen fórmules miraculoses que resolguin aquestes qüestions: els socialdemòcrates tenen molts deures per fer.

* Les dades d’aquest article es refereixen a Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Islàndia, Irlanda, Israel, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit i Suècia.

El País

One Response to José María Maravall: Els deures actuals

  1. Pingback: José María Maravall: Els deures actuals |xcat.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code: