Portada

Joan Romero, Oriol Nel·lo, Onofre Rullan et al.: En defensa de la nostra costa

Al maig de 2006, en ple auge immobiliari, un grup de ciutadans dedicats a l’estudi i la gestió del territori vam impulsar el manifest Per una nova cultura del territori. En el text s’advertia dels riscos ambientals, econòmics i socials que comportava la depredació del territori, l’abús dels recursos naturals, l’ocupació accelerada del sòl i la degradació del paisatge. Malauradament, bona part dels riscos enunciats llavors són avui evidents. La societat espanyola ha de fer front ara a una crisi econòmica gravíssima, l’origen es troba en bona mesura en el desaforat desenvolupament urbanístic i, en particular, en l’expansió del sector immobiliari en el període 1996-2007. Els efectes molt negatius que tot això està tenint en l’evolució de l’ocupació, l’estabilitat de l’economia espanyola, la confiança en el sistema financer i la solvència de les administracions públiques són inqüestionables. Les seves seqüeles socials, ambientals, urbanístiques i paisatgístiques pesaran durant dècades sobre la societat espanyola.

De nou, els qui vam promoure aquell manifest i molts professionals i investigadors ens creiem en l’obligació de reaccionar davant els anuncis del Govern d’Espanya de canviar radicalment el que estableix la Llei de Costes de 1988. Considerem que la proposta governamental, lluny d’introduir més racionalitat en la gestió dels espais litorals reincidirà, segons el nostre criteri, en molts dels errors ja comesos. En cas de prosperar, afectaria molt negativament al conjunt del litoral espanyol i en especial a les àrees costaneres que encara conserven valors naturals destacats. L’espai costaner és per naturalesa molt fràgil i s’ha vist sotmès en les últimes dècades a una enorme pressió, que ha comportat l’ocupació i artificialització d’àrees molt extenses. Un procés que, si no es corregeix podria hipotecar de forma irreversible la qualitat ambiental i l’atractiu del nostre litoral. Podríem imaginar la situació de les nostres costes després del procés urbanitzador de les últimes dècades sense aquest instrument normatiu?

La proposta de revisió de la llei anunciada pel ministre Miguel Arias Cañete “amb l’objectiu de fer compatible la protecció del litoral amb el desenvolupament de les activitats econòmiques i la seguretat jurídica” parteix, al nostre entendre, d’un diagnòstic erroni: la contraposició entre sostenibilitat ambiental i desenvolupament econòmic en els espais costaners. Com bé sabem, la realitat ens indica exactament el contrari: la competitivitat de les activitats turístiques rau de forma cada vegada més clara en factors com la qualitat paisatgística i en la identitat del lloc. La gestió sostenible del territori costaner és un deure social i ambiental, però també un urgent imperatiu econòmic.

Així mateix, l’anunci que es procedirà a la “recuperació de terrenys degradats per al desenvolupament d’activitats econòmiques, mitjançant el foment de la desafectació d’espais de domini públic que ja no requereixen una protecció especial per haver perdut les seves característiques naturals”, es podria veure com un incentiu a la degradació dels espais costaners darrere de la seva privatització. La proposta no té en compte ni la fórmula que s’ha donat a les zones de muntanya incendiades (prohibició de reclassificació i qualificació urbanístiques per un ampli període de temps), així com a l’alteració o desclassificació d’espais naturals protegits, que requereixi l’acreditació, per evitar les accions espúries, que la degradació s’ha produït per evolució natural.

La privatització d’extenses àrees costaneres que la modificació de la Llei podria comportar resultaria una irreparable pèrdua col·lectiva. Amb això l’Estat faria ometre la seva responsabilitat indeclinable en la preservació de les costes i eventualment s’incorreria en l’incompliment dels compromisos internacionals en matèria de medi ambient subscrits per Espanya. A més, ha de tenir en compte que la localització d’edificacions, infraestructures i activitats econòmiques amb caràcter permanent en els espais costaners suposa exposar a persones i béns a riscos naturals creixents, que segons les projeccions a mitjà i a llarg termini es veuran incrementats pels efectes del procés de canvi climàtic. Les administracions públiques no poden ignorar aquesta realitat i aquests escenaris científics sense incórrer en greus responsabilitats de caràcter econòmic, social i moral.

Considerem que la protecció del litoral és una obligació moral. No és moralment defensable afavorir interessos privats a costa dels béns públics. No és políticament sostenible la defensa d’interessos particulars en detriment de l’interès general. Els clients tenen l’obligació constitucional de protegir, preservar i impulsar polítiques que responguin a una nova cultura del territori, avui indiscutible en països desenvolupats i en societats cultes, anuncien iniciatives que accentuaran la degradació, la fragmentació sectorial, la desregulació i pràctiques tan insostenibles com indefensables en fòrums cívics o polítics de qualsevol país desenvolupat. Avançar en la línia de la privatització, de fet o de dret, és apostar per una política de terra cremada que, un cop esgotada, implicaria enormes costos de reparació que recauran sobre les espatlles de tots. Els béns comuns, com el domini públic costaner, no poden quedar a mercè dels drets privats ja que la seva gestió és estratègica i la seva reparació costosíssima.

 

Oriol Nel.lo, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Onofre Rullán, de la Universitat de les Illes Balears, i Joan Romero, de la Universitat de València firmen aquest article també subscrit pels professors i investigadors següents: Salvador Antón, Eugenio Burriel , Carmen Delgado, Josefina Gómez Mendoza, Josep-Maria Gili, Javier Martín-Vide, Rafael Mata, Ángel Menéndez Rexach, Guillermo Morales, Oriol Nel · lo, José Ojeda, Luciano Parejo, Joan Romero, Onofre Rullan, Joan Subirats, Fernando Vera i Florencio Zoido.

Manifest per la preservació i gestió dels espais costaners

El País

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Security Code:

Entrades relacionades

Back to top button